И.Н. по ЗДДС: BG103907541 | тел.: +359 52 507 219 Начало Карта на сайта Контакти English English

ПроектиПодписването на поредния договор с директора на ИАРА, в присъствието на заместник министъра на Земеделието и храните

Първият етап на фермата за култивиране на черни миди е изграден по програма САПАРД. Инвестицията за изграждането на първия етап е на стойност над 2 милиона лева. Вторият етап е изграден по следприсъединителните програми на ЕС (Национална програма за рибарство и аквакултури /2007-2013/). В процес е изграждането на трети етап по Националната програма за рибарство и аквакултури, и предстои изграждането на още два етапа, за да бъде разширен производственият капацитет на фермата и достигне количество произведена продукция за пазара над 3 500 тона годишно. Също така фирмата планира изграждане на цехове за първоначална преработка на риба и аквапродукти.

„БЛЯК СИЙ ШЕЛС“ ООД е бенефициент с одобрен проект по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Основната цел на проекта е доизграждане и оборудване на новостроящо се предприятие за преработка на черна мида на територията на гр. Каварна. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Извършване на СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект;
  • Закупени, монтирани и въведени в експлоатация нови машини и оборудване, съоръжения и други;
  • Достигнато съответствие с международно признати стандарти ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 1 000 000 лв., като 750 000 лв. са съфинансиране от ЕФМДР, а 250 000 лв. са национално финансиране.


„Бляк Сий Шелс“ ООД е бенефициент с одобрен проект по процедура BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Основната цел на проекта е Модернизиране и разширяване на производствения капацитет на фермата на “Бляк Сий Шелс” ООД за култивиране на черни черноморски миди.

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение ще допринесе за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 549 820,98 лeвa, от който 412 365,74 лв. европейско и 137 455,24 лв. национално съфинансиране.


„Бляк Сий Шелс“ ООД е бенефициент с одобрен проект по процедура BG14MFOP001-5.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Основната цел на проекта е оборудване на новостроящо се предприятие за преработка на черна мида на територията на гр. Каварна.

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение ще допринесе за за постигане на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в Регламент (ЕС) № 508/2014. Целите на проектното предложение напълно кореспондират с целите на Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 399 999,85 лeвa, от който 299 999,89 лв. европейско и 99 999,96 лв. национално съфинансиране.


„Бляк Сий Шелс“ ООД е бенефициент с одобрен проект № BG14MFOP001-2.014-0004 по процедура BG14MFOP001-2.014 Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Основната цел на проекта е помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение е компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 80 000,00 лeвa, от който 60 000,00 лв. европейско и 20 000,00 лв. национално съфинансиране.

 


Процедура за избор на изпълнител на СМРИнвестиционен проект - Фаза Технически проектДоставка на оборудванеДоставка на оборудване 2018Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за преработка на миди