И.Н. по ЗДДС: BG103907541 | тел.: +359 52 507 219 Начало Карта на сайта Контакти English English

Оборудване и технологии

Бляк Сий Шелс ООД разполага с ноу-хау на технологията за производство на черноморска мида, създадена и експериментирана с помощта на научни организации и фирми. Изборът на оборудване подходящо за условията на Черно море е направен вследствие на предварително направените изследвания и проучвания на района. Използваното технологично оборудване се е наложилото в световен мащаб. В Черно море, то доказа издръжливостта и качествата си и е в пълен синхрон с европейските изисквания, стандарти и директиви за качество и чистота на произвежданата продукцията.


От ляво надясно: Найден Станев (Управител на "Бляк Сий Шелс" ООД), Мартин Макалийс, Мери Патриша Макалийс (президент на Ирландия), и най-вдясно – Джон Конканън (директор на JFC Manufacturing).
Бляк Сий Шелс ООД с помощта на световни водещи фирми в мидопроизводството със съдействието на ирландски мидопроизводители, като Noel McGreal, Danny McNulty, Murlow Bay Mussels Ltd. с директор - Hugh Wilhare, и най-вече със съдействието на John Concannon, разработиха подходяща инсталация, биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди (Mutilus Galloprovincialis Lam) в българското черноморско крайбрежие, и по-специално за района пред гр. Каварна. Предварителните изпитания бяха проведени в района на гр. Каварна и в откритото море на Ирландия. Експерименталните дълги линии издържат на 9 бала вълнение и скорост на ветровете 130 км/ч, като при тези условия реколтата от миди се запазва. Това осигурява по-голяма сигурност за запазване на продукцията. Буйовете за тази експериментална линия са специално проектирани и разработени от JFC. Предимствата на новата технология можете да видите, като кликнете на миниатюрата вляво.

Бизнес партньори на Бляк Сий Шелс ООД са John Concannon, Hugh Wilhare, Danny McNulty, Noel McGreal, които имат много богат и дългогодишен опит в култивирането на черни миди, реализиращи големи количества продукция на Европейските пазари.

Тайната в успеха на Бляк Сий Шелс ООД е в качеството на използваното оборудване.

JFCJFC е глобална организация, известна в цял свят за своите иновативни, качествени пластмасови изделия, инвестиране в хората R&D, високотехнологични решения и постоянен стремеж към ненадминато качество.

Качество на продукцията

Мястото за култивиране на черни миди е съобразено с предварително направени лабораторни, хидрологични и хидробиологични изследвания на района, както и с хидрологичната характеристика на българското черноморско крайбрежие. Лабораторните изследвания се извършват целогодишно съгласно действащите закони и наредби. Условията за пробовземане и анализ се определят съгласно утвърдената Мониторингова програма. Лабораторните изследвания за наличие на PSP, DSP и други токсини се извършват в акредитирани лаборатории.

Изследванията на качеството и чистота на водата от мястото където се култивират мидите, както и за качеството на самите миди се извършват в акредитирани лаборатории. Лабораторните изследванията са правят съгласно действащите закони и наредби (наредба № 39 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели, наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми, наредба № 8/25.11.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води) в Република България и европейските изисквания, стандарти и директиви за чистота и качество на продукцията. Лабораторните анализи са доказали чистотата и качеството на мидите и те се предлагат на европейските пазари.

Ежегодните целогодишни изследвания на Института по рибарство и аквакултури – гр. Варна, Института по Океанология, доказват, че в Черно море няма благоприятна среда за развитие на DSP, PSP и други токсини, което доказва, че култивираните черни миди са в хармония със съвременните европейски изисквания и директиви за безпроблемното реализиране на продукцията на европейските пазари.

Фирмата е регистрирана като биологичен производител и предлага на пазара биологично чист продукт, който отговаря на всички изисквания. Контролен орган по процеса на биологичното производство е IMO–Switzerland.